Restauratie preekstoel van de Torenpleinkerk


Begin september zal een start worden gemaakt met de restauratie van onze preekstoel. Dat werk zal naar verwachting 2-3 weken in beslag nemen. In de aanloop daar naar toe zullen in enkele artikelen op deze website de achtergronden worden geschetst....wordt vervolgd!


Start ontwerp houtsnijwerk t.b.v. de preekstoel

Datum: 8 juli, door: de kerkrentmeesters


Komende week komt houtsnijder Ubald Elshuis naar onze kerk ter voorbereiding op de uitvoering van het concept van de aanzetstukken ( "wangen"). Hij gaat "het handschrift" van de oorspronkelijke beeldhouwer ter plaatse duiden om tot de mooiste afstemming te komen en de bevestiging te bestuderen.


Het wordt de eerste stap voor de restauratie van de preekstoel, die in september van start gaat.


Cheque t.b.v. restauratie preekstoel overhandigd

Datum: 8 juli, door: de kerkrentmeesters


Afgelopen dinsdag is in onze kerk door de voorzitter van de RK Broederschap van Vleuten, Henny Smorenburg, een cheque ter waarde van € 1000,- overhandigd aan onze predikant en aan de kerkrentmeesters. Dit bedrag was al eerder toegezegd, en is bedoeld voor de restauratie van de preekstoel.

 

Wij zijn er heel blij mee!

Text...


Doel externe subsidies tbv de preekstoel bereikt

Datum: 17 juni, door: de kerkrentmeesters

 

Vorige week kregen wij het verheugende bericht van het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat zij € 2500,- willen bijdragen aan de kosten voor de restauratie van de preekstoel en de diaconiekist. Wij zijn hiermee heel blij, ook omdat daarmee onze doelstelling voor de externe fondsen en stichtingen is bereikt!

 

Met veel dank aan Dick van Dijk, die dit deel van de financiering voortvarend en succesvol heeft opgepakt.

 


Restauratie offerblok

Datum: 10 juni, door: de kerkrentmeesters


Behalve de preekstoel (uit 1655) en de diaconiekist (uit 1727) hebben we nog een uniek historisch voorwerp in onze kerkzaal, nl.
het offerblok. Het offerblok dateert uit de periode 1600-1700 en wordt momenteel gebruikt in de gedachtenishoek.
Het heeft verschillende doelen gediend en de "tand des tijds" met de nodige slijtage en beschadigingen doorstaan.
Het voorstel is om ook dit historische voorwerp zodanig te conserveren/restaureren, dat het de komende decennia weer
goed mee kan.


De restauratoren Hijman en Van Drie kunnen dit in de maand september uitvoeren, dus gelijktijdig met de restauratie van de
preekstoel.


Oude kerkbank opgedoken

Datum: 14 mei 2021, door: de kerkrentmeesters


Vorige week kreeg Ad van Zoeren de vraag of er belangstelling was voor een oude kerkbank uit onze kerk. Zo niet, dan zou die bank worden weg gedaan / vernietigd om in een schuur bij de Hamtoren plaats te maken voor een werkbank. Dat wilden wij niet laten gebeuren!


De betreffende bank is omstreeks 1900 gemaakt en heeft tot 1970 op de gaanderij in het oude kerkgebouw gestaan. Gemaakt van stevig eikenhout en op het zicht in goede staat. Bood toentertijd plaats aan 6 a 7 kerkgangers. In de komende periode wordt onderzocht of we een passende plek kunnen vinden, bijv. in de Basement of de bovenzaal....


Doophek definitief verdwenen of........?

Datum: 14 mei 2021, door: de kerkrentmeesters


Uit de historische stukken bleek dat bij de preekstoel eeuwenlang ook een doopbank en een doophek hoorden. Die doopbank is reeds lang verdwenen, maar (een deel) van het doophek was tot 1970 in gebruik in onze kerk. Uit publicaties (1983) van de Historische Vereniging bleek dat o.a. dit doophek later aan hen was overgedragen.
Maar nadat hun tentoonstellingsruimte t.b.v. de Leidsche Rijn plannen moest worden leeggehaald, heeft men noodgedwongen alle historische stukken tijdelijk in een container opgeslagen. Na verloop van tijd bleek dat in die container houtworm op grote schaal had huis gehouden. Ook het doophek was zodanig vermolmd, dat toentertijd besloten is om het te vernietigen.


Héél jammer, want dat doophek zou volgens restaurator Hijman heel waardevol zijn voor de kerk. Maar..... wellicht is er elders in Vleuten of omgeving nog een deel
van het doophek bewaard gebleven? Als u daar weet van hebt, wilt u dan contact opnemen met Jan Pronk?


Vergunning restauratie preekstoel verleend

Datum: 14 mei 2021, door: de kerkrentmeesters


Deze week ontvingen wij de vergunning van de gemeente Utrecht om de preekstoel te gaan restaureren. Hiermee zijn aan alle formaliteiten voldaan en kunnen de
werkzaamheden definitief worden ingepland. Op basis van de huidige planning zal de restauratie gedurende 2-3 weken in de maand september plaatsvinden.


Iedereen kan dan de voortgang volgen, want die werkzaamheden vinden in de kerkzaal plaats.

Text...


Subsidie ad € 2500,- tbv de preekstoel en diakoniekist toegezegd.

Datum: 29 april 2021, door: de kerkrentmeesters


Afgelopen week ontvingen we een bericht van het Stichting Elise Mathilde Fonds, waarin zij een bedrag van € 2500,- toezegden als bijdrage voor de restauratie van de preekstoel en diakoniekist. Het totaalbedrag aan toezeggingen komt hiermee op € 6500,-, ongeveer één derde van het bedrag wat wij van externe fondsen hopen te ontvangen.


De totale begroting van de restauratie is geraamd op plm. € 25.000,-, waarvan door de gemeenteleden ongeveer een kwart moet worden bijgedragen. Uw giften via de 3e collectes en/of de Givt-app zijn en blijven daarom van harte welkom!


Wat we weten van de preekstoel (Deel I)

Datum: 28 april 2021, door: Dick van Dijk

 

Het westelijk gedeelte van het kerkgebouw, dat oorspronkelijk rond 1300 werd gebouwd, is in 1831 weggebroken nadat de koorpartij al eerder was afgebroken. Hierdoor kwam de kerk los van de toren te staan en werd deze ingericht als zaalkerk. In 1970-71 werd de oude situatie hersteld waarbij het gereconstrueerde schip weer één geheel vormde met de toren. De preekstoel werd toen links voor in de kerk, ten noordzijde van het koor, geplaatst.

 

Bij de recente herinrichting van de kerk is de preekstoel opnieuw verplaatst naar het midden van de zaal en daar staat hij nu opgesteld tussen de tweede en derde pilaar aan de noordzijde. Volgens mondelinge informatie is de kansel in de vorige eeuw op nog twee andere plekken opgesteld geweest. De kansel is dus zeker vijf keer op verschillende locaties geplaatst en vier keer gedeeltelijk uit elkaar genomen en weer opgebouwd. Ondanks deze ingrijpende verplaatsingen, verkeert de preekstoel nog in een grotendeels oorspronkelijke staat hetgeen uitzonderlijk is te noemen.

 

Bij het recent opstellen van de preekstoel tussen de twee pilaren blijkt de trap, die in het verleden al eerder was voorzien van nieuwe treden en één trapboom, vanwege de krappe ruimte door de nabijheid van de pilaar, nu ook onder een iets gewijzigde hoek te zijn geplaatst om een goede aantrede mogelijk te maken. Daarvoor moest de bovenste traptrede, de bordestrede, worden aangepast. Deze geeft echter onvoldoende staruimte.

 

Op veel plaatsen zijn op het hout en de afwerking kalk- en verfresten aanwezig o.a. van eerder schilderwerk in de kerk en diverse afwerkingen. De diverse aangetroffen kleurresten (o.a. rood, bruin, oker, goud) en krijtgrondering duiden op vroegere gepolychromeerde afwerkingen. Een parochielid weet dat zijn opa de preekstoel nog in een rode afwerking heeft gezien. Uit een beschrijving uit 1939 blijkt aanvullend hierop dat de banken en de preekstoel toen geel waren geverfd. De huidige afwerking is was.


Update stand restauratiefonds

Datum: 28 april 2021, door: Dick van Dijk

 

Inmiddels hebben we bijdragen mogen ontvangen van de volgende verschillende partijen voor de restauratie van de preekstoel. We zijn hier erg dankbaar voor.

- de Stichting Beyerskameren 

- Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen 

- Elise Mathildefonds 

  


Het ontwerp van de preekstoel

Datum: 28 april 2021, door: Dick van Dijk


De preekstoel bestaat uit vier onderdelen: de kuip met voet, de trap, het dorsaal of ruggeschild en het klankbord.


 • Kuip met voet

De zeshoekige kuip rust op zes uitkragende rijkelijk geornamenteerde steunen van een zeshoekige schacht boven uitkragende samengestelde profiellijsten. Hieronder drie voluutvormige geornamenteerde uitkragingen met onderin klauwen die op sloffen steunen. De zeszijdige kuip heeft semi-vrijstaande gecanneleerde ionische zuilen op de hoeken van de zijden. Deze bestaan uit geraamde toogpanelen met in de zwikken fantasierijk snijwerk in de kwabstijl temidden waarvan fantasierijke cartouches. De cartouches omvatten een bollend schild waarin drie, licht doorhangende, uitgespaarde lijnen zijn aangebracht.


In het midden van de toogpanelen gesneden afhangende festoenen met loofwerk en vruchten. Zowel de basementlijst als de kroonlijst zijn rijk geornamenteerd met snijwerk van afgewende blaasknorren en acanthusmotieven en zijn op de hoeken voorzien van fantasierijke cartouches in de kwabstijl. De cartouches omvatten een bollend schild waarin drie, licht doorhangende, uitgespaarde lijnen zijn aangebracht. Aan de voorzijde van de kuiprand is een messing lezenaar gemonteerd.


 • Trap

De open trap heeft zeven treden tussen rechte trapbomen; de geprofileerde leuning staat met vijf balustervormige zuiltjes en een trappaal op de voorste,  eprofileerde, trapboom. Tegen deze trapboom is een messing doopbekkenhouder bevestigd. De achterste trapboom stond voorheen tegen een muur opgesteld en is aan de zichtzijde onafgewerkt en ruw.


 • Dorsaal of ruggeschild

Het dorsaal (ruggeschot) is aan de voorzijde gelijk aan de kuipzijden vormgegeven, aangevuld met een baretknop, met flankerende halve zuilen en heeft aan  weerszijden rechthoekige zijstukken. De panelen aan weerszijden van het dorsaal zijn niet origineel (het zijn mogelijk hergebruikte oude onderdelen van een betimmering). De huidige vorm is voor de tijd van vervaardiging (1655-1660) zeer ongebruikelijk. In plaats daarvan werden daarom vrijwel zeker, aan beide 
zijden van het middenpaneel met de pilaren en conform de toenmalige architectuurprincipes, gesneden wangen geplaatst. Met de komende restauratie van de  preekstoel komen reconstructies van deze gesneden wangen weer terug. Voor het ontwerp is gekeken naar twee vergelijkbare preekstoelen, die van Everdingen en de Grote of St. Barbarakerk van Culemborg. Beide preekstoelen zijn gemaakt door de zelfde houtsnijder als die in Vlueten.


 • Klankbord

Zeszijdig houten plafond met aan de randen een geprofileerd hoofdgestel waarvan het fries geornamenteerd is met snijwerk van afgewende blaasknorren en acanthusmotieven, steunend op het ruggeschild en opgehangen aan twee stangen die aan de pilaren zijn bevestigd. In het midden van het plafond een vierkante uitsparing met daarin een schuivend paneel met een ronde uitsparing voorzien van matglas waarboven een elektrische verlichting met betimmerde
ombouw is aangebracht


Text...

Text...

3e collecte weer bestemd voor de Preekstoel en Diaconiekist

Datum 8 april 2021, namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters


In de 40-dagen periode was de opbrengst van de 3e collecte bestemd was voor de zending. Sinds Pasen staat het oorspronkelijke doel, de financiering van de
restauratie van de kerkzaal, weer centraal. Weliswaar is de bouwkundige verbouwing vorig jaar afgerond, maar dit kalenderjaar staan nog enkele deelprojecten in de planning. Er worden bij fondsen en stichtingen subsidies aangevraagd, maar uw financiële bijdragen blijven van harte welkom. 
Hierboven is al beschreven dat onlangs begonnen is met de restauratie van de diaconiekist. Dezelfde meubelrestauratoren gaan in september aan de slag met de restauratie van de preekstoel. Men verwacht hiervoor twee tot drie weken nodig te hebben. Dat werk zal dan in de kerkzaal worden uitgevoerd, zodat u de vorderingen goed kunt volgen.


Voordat de restaurateurs aan de slag gaan, zal aannemer Kok uit De Meern de constructie achter de preekstoel aanpassen. Vanaf komende maand volgen op deze projectenwebsite enkele interessante artikelen over de historie van onze preekstoel. Zo hebben de meubelrestauratoren de zeer waarschijnlijke maker (die was tot nu toe onbekend) van onze preekstoel gevonden.

 

 


Text...

Help de dominee de preekstoel op!

Datum: 31 maart


De eerste fase van de renovatie van ons kerkgebouw is achter de rug en nu hebben we de tijd om te gaan werken aan de overige zaken die nog op het verlanglijstje staan. We zijn gestart met de fondswerving voor 17e eeuwse preekstoel en de 18e eeuwse diaconiekist die bij het kerkgebouw horen. Aan deze twee bijzondere objecten is uitgebreid onderzoek gedaan door de meubelrestauratoren Nico Hijman en Vincent van Drie. Zij zullen deze twee mooie meubels ook gaan restaureren en het benodigde bedrag is ruim Euro 26.000,00. Tezamen met ons monumentale orgel bezit onze kerk een bescheiden maar mooi
ensemble van 17e en 18e eeuwse kunstobjecten.

 

Dit geld hoeven we niet allemaal zelf op te brengen, doordat onze kerk zo vaak open is, is het mogelijk ook bij externe partijen geld te vragen. Binnen een week na de aanvraag heeft de Stichting Beyerskameren besloten Euro 3.000,00 en het Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen Euro 1.000,00 te schenken voor de Preekstoel en de Diaconiekist. De Utrechtse Stichting Beyers Kameren is een charitatieve instelling die vanuit een christelijke visie de bevordering of ondersteuning van culturele zaken en instellingen tot doel heeft. Het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (PUG) is opgericht in 1773 en is één van de oudste nog actieve genootschappen in ons land. Het PUG stelt zich ten doel kunst, cultuur en wetenschappen in Utrecht te bevorderen met eigen initiatieven en door projecten van anderen te ondersteunen. De kop is er dus vanaf. Er lopen nog aanvragen bij 10 andere fondsen.


We hopen dat de beide meubelstukken in het najaar worden gerestaureerd zodat we ze weer kunnen gebruiken vanaf zondag 12 december 2021, de dag dat we gaan vieren dat het precies 50 jaar geleden is dat de kerk is herbouwd. Natuurlijk kunnen we zelf ook een bijdrage leveren aan deze restauratie. Het streven is om een bedrag van EURO 11.000,00 samen te brengen. Dat kan door het overmaken van uw
bijdrage op girorekening IBAN: NL83INGB 0000 1431 53 t.n.v. Protestantse gemeente Vleuten.


Onze kerk heeft een ANBI-status, dat betekent dat de gift voor 100% kan worden afgetrokken voor de Loonbelasting. 
 


Meer over het interieur van de Torenpleinkerk:
 • Kerkruimte nieuw #3.jpg
 • Kerkruimte nieuw #6.jpg
 • Kerkruimte nieuw #7.jpg
 • Kerkruimte nieuw #1.jpg
 • Kerkruimte nieuw #2.jpg
 • Kerkruimte nieuw #5.jpg
 • Kerkruimte nieuw #4.jpg

Doneer vandaag nog!

Mobile

 

Via de mobiele optie kan je het formulier invullen en verzenden of gebruik de donatie knop bovenaan de menubalk.

Online

 

Er zijn diverse digitale opties om uw donatie te realiseren. Via IDeal, of  PayPal.

In de kerk

 

Als u in de kerk bent op zondag kunt u ook via de collecte uw donatie voor de projecten geven.

Heeft u nog vragen  of wilt u meer informatie ?

 

Klik op onderstaande button om een bericht te sturen